Skip to main content

Pregnancy screening tests

our specialized outpatient clinic after obtaining the Certificates of Competence of the Fetal Medicine Foundation in London and the certificate for the possibility of reporting the health performance of 63 415 - superconzilar ultrasound are examined during prenatal care / see. www.gynultrazvuk.cz - holders of certificates / performs screening in the first trimester - combined test.

 • Specifické místo zaujímá především screening Downova syndromu (trisomie 21. chromozomu) a poruch uzávěru neurální trubice (NTD). V séru těhotných lze stanovit hladiny určitých fetoplacentárních produktů, které jsou citlivé pro záchyt shora uvedených onemocnění. Spolu s detailním ultrazvukovým (UZ) vyšetřením lze očekávat vysokou míru přesnosti při prenatální detekci těchto vážných stavů.

 • V případě, že těhotnou označíme za osobu se zvýšeným rizikem pro Downův syndrom (či jinou chromozomální abnormalitu), připadá v úvahu diagnostický test, který stanoví  zda-li je chromozomální výbava plodu fysiologická či nikoliv.

 • V prvním trimestru gravidity je důležité UZ vyšetření mezi 11. – 14. týdnem gravidity. Umožňuje popis a posouzení UZ markerů VVV.

 • Nejspecifičtější  pro Downův syndrom je měření tzv. šíjového projasnění („nuchal translucency“ – NT).

 • Nadměrné NT nacházíme také u dalších chromozomálních aberací, srdečních defektů či genetických syndromů. Dále sledujeme důležité UZ známky, jakými jsou přítomnost nosní kůstky (NB), trikuspidální regurgitace (TR)  a posouzení tzv. frontomaxillárního úhlu.

 • Jde o velice citlivé UZ detaily, které činí výpočet rizika Downova syndromu plodu přesnějším.

 • Přibližně v 11. – 12. týdnu gravidity lze odebrat krevní sérum těhotné na biochemický skríning prvního trimestru (free hCG, PAPP-A).

 • V případě pozitivního výsledku tzv. kombinovaného testu určíme chromozomální výbavu plodu pomocí biopsie choriových klků (CVS).

Eligibility Certificates FMF and 63 415

 • Superkonsiliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče je název lékařského ultrazvukového výkonu 63 415. Toto vyšetření mohou provádět jen držitelé certifikátu pro toto vyšetření, které vydává ultrazvuková sekce České gynekologicko-porodnické společnosti a držitelé Certificates of Competences of FMF v Londýně. Viz. držitelé certifikátů - www.gynultrazvuk.cz a www.fetalmedicine.com - holders.

Valašská Polanka

 • Valašská Polanka 378
  756 11 Valašská Polanka

 • Česká Republika

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • + 420 737 311 937

Surgery hours

Monday
07:00–12:00
Tuesday
07:00–12:00
Wednesday
12:00–17:00
Thursday
12:00–17:00
Friday
07:00–12:00