Skip to main content

Naše cíle

Zdravá a spokojená žena

Početí a narození zdravého dítěte

Poskytování komplexní ambulantní péče

O nás

Specializace

 • preventivní gynekologické prohlídky ve všech věkových skupinách, odesílání na mamografický screening, odběr  onkologické cytologie z děložního čípku
 • dohled nad fyziologickým a patologickým těhotenstvím dle doporučení odborné společnosti
 • prenatální diagnostika vrozených vývojových vad plodů, podrobná morfologie plodu
 • diagnostika a léčba gynekologických onemocnění, včetně onemocnění dětí
 • péče o ženy v perimenopause a po přechodu, předpis HRT
 • předpis a dispenzarizace hormonální antikoncepce a jiných kontracepčních metod
 • očkování proti HPV infekci – rakovině děložního  hrdla
 • léčba neplodnosti pomocí stimulace růstu folikulů  a indukce ovulace, sterilní poradna
 • sexuologie, gynekologická endokrinologie
 • pravidelné sledování přednádorových stavů ženských pohlavních orgánů
 • důkladná diagnostika, léčba a sledování přednádorových stavů děložního čípku
 • péče o ženy po prodělaných gynekologických operacích
 • urogynekologická diagnostika a dispenzarizace,  konzervativní terapie stressové a urgentní inkontinence, operační terapie ve spolupráci s urologickým oddělení SN v Opavě a s Porodnicko-gynekologickou klinikou FN v Ostravě pomocí moderních páskových metod
 • superkonsiliární ultrazvuk a podrobná morfologie plodu k vyloučení vrozených vývojových vad
 • prenatální echokardiografie  k vyloučení vrozených srdečních vad plodů
 • provádění 3D/4D ultrazvuku, fotografická a digitální dokumentace na přání klientek
 • specializovaná ultrazvuková  diagnostika chorob prsů, citlivá péče o ňadra
 • preventivní medicína
 • fytoterapie
 • psychologická poradna a psychoterapie
 • publikační a přednáškové aktivity
 • medicínské právo a zdravotnická legislativa
 • mýty a pověry o těhotenství

Postupy lege artis

Článek 4 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně stanoví, že jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je nutno provádět v souladu s příslušnými povinnostmi a standardy. Platí především základní zásady řádného výkonu lékařského povolání, profesní úroveň a odborná kvalifikace, dána atestacemi a specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie – porodnictví. Profesní standardy nepředepisují nezbytně jeden postup jako jediný možný. Uznávaná lékařská praxe může totiž připouštět několik možných postupů, které vedou k vyléčení klientky, a ponechává tak určitou volnost ve volbě metod a technik. Každý lékařský zákrok a vyšetření musí splňovat kritéria relevance a přiměřenosti mezi sledovaným cílem a použitými prostředky.

 • Podle § 4 odst. 5 zákona o zdravotních službách v platném znění zdravotnická zařízení poskytují zdravotní péči v souladu se současnými a dostupnými poznatky lékařské vědy a uznávanými medicínskými postupy při respektování individuality pacientek s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti . Toto ustanovení je zákonnou definicí postupů lege artis při poskytování zdravotní péče v současné době v České republice.
 • Rozsah a způsob poskytování zdravotních služeb je upraven v zákoně o zdravotních službách, zákoně o specifických zdravotních službách a v zákoně č. 298/2011 Sb. o veřejném zdravotním pojištění.
 • Standardy vydávané odbornými společnostmi / ČGPS JEP, SSG ČR / jsou doporučeními toliko občanských sdružení a nemohou být tedy právně relevantní, ale mají často velkou morální a odbornou autoritu, byť závazná jsou pouze stanoviska ČLK a vyhlášky MZd ČR.
 • Současná soudní a právní praxe ve výkladu pojmu lege artis se opírá o judikát Nejvyššího soudu ČR č.j. 7 Tdo 219/2005, v němž Nejvyšší soud ČR vysvětluje, jak chápat při právním posuzování pojem lege artis při poskytování a úhradách zdravotní péče.
 • „Podle § 4 odst. 5 zákona o zdravotních službách jsou zdravotnická zařízení povinna poskytovat zdravotní péči v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy / tzv. povinnost vykonávat své povolání lege artis /. V trestně-právní nauce se běžně považuje za porušení postupu lege artis, pokud lékař při výkonu svého povolání nedodrží rámec pravidel vědy a medicínských způsobů, a to v mezích daných rozsahem svých úkolů podle pracovního zařazení i konkrétních podmínek a objektivních možností. Postup lékaře je ovšem nutno vždy hodnotit ex ante, tj. na základě informací, které měl lékař v době rozhodování k dispozici". Tolik citace judikátu Nejvyššího soudu ČR , vztahující se k postupu lege artis.
 • Postupy lege artis v privátní gynekologicko-porodnické specializované ambulanci MUDr. Hynka HLAVENKY jsou definovány v zákoně o zdravotních službách a modifikovány definicí České lékařské komory: „Zdravotnický pracovník je povinen poskytovat odbornou zdravotní péči podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů při respektování individuality pacientky, v mezích daných rozsahem svých úkolů podle pracovního zařazení, daného statutem specializovaného pracoviště, konkrétních podmínek a objektivních možností. Je-li v konkrétním případě standardem poskytování péče dán doporučený postup, postupuje zpravidla v souladu s tímto postupem při respektování individuality pacientky. Je-li to důvodné a v zájmu pacientky, může zvolit i jiný než doporučený postup. Důvod jiného než doporučeného postupu uvede ve zdravotní dokumentaci klientky".

MUDr. Hynek HLAVENKA

Návaznost péče

Screening v I. trimestru

 • screening v I. trimestru - kombinovaný test a superkonsiliární ultrazvuková vyšetření si si provádíme sami
 • genetické konzultace pro naši ambulaci provádí kolegové MUDr. Petr Polák - www.usgpol.cz, MUDr. Jan Všetička, a nebo kolegové z Centra prenatální diagnostiky FNsP v Ostravě-Porubě nebo z Ústavu lékařské genetiky a fetální a fetální medicíny FN v Olomouci

Porody , jednodenní chirurgie , břišní, vaginální a laparoskopické operace jsou prováděny ve zdravotnických zařízeních, se kterými naše ordinace dlouhodobě spolupracuje:

 • porodnicko-gynekologická klinika FNsP v Ostravě-Porubě, www.fno.cz
 • oddělení dětské a prenatální kardiologie FNsP v Ostravě-Porubě
 • porodnicko-gynekologická klinika FN v Olomouci, www.fnol.czwww.upol.cz
 • gynekologicko-porodní oddělení Slezské nemocnice v Opavě, www.nemocnice.opava.cz
 • gynekologicko-porodnické oddělení NsP v Novém Jičíně, www.nspnj.cz
 • gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Šternberk, www.nemstbk.cz
 • urologické oddělení SN v Opavě
 • gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice ve Vsetíně
 • gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice ve Valašském Meziríčí
 • gynekologicko-porodnické oddělení krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně

Prenatální diagnostika

 • Prenatální diagnostiku, screening v I. trimestru -  kombinovaný test a superkonsiliární ultrazvuková vyšetření si provádíme sami.

Cytologická vyšetření

 • Zabezpečuje tým lékařů a cytologických laborantek společnosti SPADIA a.s, www.spadia.cz.

Histologická vyšetření

 • Tato vyšetření pro naši ordinaci vyhodnocuje SPADIA a.s, www.spadia.cz.

Laboratorní diagnostika

 • V celé šíři pro nás provádí biochemická laboratoř SPADIA a.s., www.spadia.cz.

Servis přístrojů a zařízení

Servis zařízení firem MEDISON, OLYMPUS a ORION diagnostika pro nás zabezpečující jejich pověření zástupci, viz. také www.nimotech.cz.

Software

 • Naše ordinace využívá moderní software pro lékařské ordinace firmy CompuGROUP Medical, www.medicus.cz.

Přístrojové vybavení

 • digitální barevný 3D/4D ultrasonografický přístroj SAMSUNG HS70 a MEDISON ACCUVIX V10 LV EXP 4D třídy Premium s barevným dopplerovským mapováním toků a 3D/4D zobrazením, vaginální multifrekvenční sondou a lineární širokopásmovou 6-12 MHz sondou pro ultrasonografii prsů s tiskárnou barevných a černobílých fotografií
 • videokolposkop OPTOMIC OP-C5 s digitální videokamerou a televizním monitorem pro přímý barevný obraz děložního čípku a digitálním fotoaparátem OLYMPUS PEN E – PL1 – new generation system cameras HDMI - pro digitální fotografování a archivaci pořízených snímků děložního hrdla
 • digitální cervikograf OLYMPUS SP 500-VZ – stejná funkce jako Optomic
 • kardiotokograf Hewlett-Packard
 • laboratorní optický mikroskop OLYMPUS CX-41 se 600-ti set násobným zvětšením pro hodnocení nativních preparátů z poševních stěrů
 • optický mikroskop El-Wetzlar
 • QuikRead ORION FOB test – moderní způsob vyšetření na okultní krvácení ve stolici imunochemicky
 • QuikRead ORION CRP test – rychlá detekce C-reaktivního proteinu jako ukazatele akutního bakteriálního zánětu turbidimetricky

Valašská Polanka

 • Valašská Polanka 378
  756 11 Valašská Polanka

 • Česká Republika, Valašsko

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • + 420 737 311 937

 • sestra: Leona Pagáčová

Ordinační hodiny

Pondělí

07:00–12:00

Úterý

07:00–12:00

Středa

12:00–17:00

Čtvrtek

12:00–17:00

Pátek

07:00–12:00

Dovolená:

24.6 až 4.7.2024